Branches

Bei de Scouten sinn d’Kanner je no Alter a verschidde Branchen. Bei den Dippecher Dachsen hu mir 5 Branchen :

 • Beaver
  Kanner vun 5 bis 8 Joer
 • Wëllef
  Kanner
 • Scouten
  Kanner
 • RoVex
  Jugendlecher vun 15 bis 25 Joer
 • Seniorscouts
  Erwuessener iwwett 25 Joer

Le Scoutisme regroupe les enfants selon leur age dans différentes branches. Les Dippecher Dachsen ont 5 branches :

 • Beaver
  Enfants de 5 à 8 ans
 • Wëllef
  Enfants
 • Scouts
  Enfants
 • RovEx
  Jeunes de 15  25 ans
 • Seniorscouts
  Adultes de plus de 25 ans