RovEx

 

D’RovEx ass d’Branche wou d’Rover an d’Explorer sech zesumme fannen fir hier Aktivitéiten ze plangen an ze liewen.

D’Explorer sinn Jonker zwëschen 15 an 18 Joer.

D’Rover sinn Jonker zwëschen 18 an 26 Joer.

Vill vun hinnen sinn och schonn aktiv als Chef an den aneren Branchen.

Als Explorer oder als Rover, oder eben zesummen geet et hei kreativ a responsabel iwwert d’Bühn. Campen am Land oder am Ausland, flott Owender oder Asaz fir e Gudden Zweck stinn regelméisseg um Kalenner.

Begleed ginn si vun engem Responsabel deen hinnen mat Rot an Hëllef zur Säit steet.

Si treffen sech sou wéi et geet : hei muss also de Kalenner beuecht ginn.

Fir Froen, einfach e Mail schécken : rovex@dachsen.lu.

Les Rover et les Exploer se retrouvent ensemble dans la branche des RovEx pour planifier et vivre ensemble leurs activités.

Les Explorer sont des jeunes âgés de 15 à 18 ans.

Les Rover sont des jeunes âgés de 18 à 26 ans.

Bon nombre des RovEx sont actifs en tant que chefs dans une des autres branches.

Chez les Exploer ou chez les Rover, ou bien encore ensemble, les activités

Les Explorer tout comme les Rover, ou bien encore ensemble, créer leurs propres activités et en sont responsables. Des camps au Luxembourg ou à l’étranger, des soirées ou des Bonnes actions sont régulièrement au programme.

Ils sont accompagnés par un responsable qui leur procure aide et soutien.

Ils se voient selon leurs disponibilités : il est donc important de consulter le calendrier.

Pour en savoir plus, il suffit d’envoyer un mail : rovex@dachsen.lu.

error: Content is protected !!