Events at Home Luss Collini, 18 rue du Château, Suessem

Home Luss Collini
18, rue du Château
L-4992 Sanem

Léif Dachsen, dëst Joer hu mir eis d’Méi gemaach eng ganz flott Location fir d’Verspriechen auszesichen. Op alle Fall wäert et e flotten Nomëtte ginn, deen ee wichtege Schrëtt fir d’Scouten ass. Dir als Eltere sidd owes fir d’Zeremonie, wou äert Kand d’Scoutsversprieche mécht, invitéiert. No der Zeremonie gëtt et eng waarm Zopp fir sech