Events at P+R Kockelscheuer​, route de Bettembourg,​ Kockelscheier

P+R Kockelscheuer
route de Bettembourg
L-1899 Kockelscheuer

Dem Kotick seng Hëllef Léif Wëllef,​ Fir ze verhënneren, dass de Shere-Khan den Dschungel iwwerhëlt, hu mir eis decidéiert de Kotick ze besiche fir hien em Hëllef ze froen. Hie wunnt zwar net méi am Dschungel, mee huet bestëmmt Iddie fir eis weiderzehëllefen.​ Zesumme kënne mer hien iwwerzeegen! Depart: 13:30 um P+R Kockelscheuer Wou ass