Events at Agang vum Schéiferwee, Schéiferwee, Schuller

Agang vum Schéiferwee
Schéiferwee
L-4995 Schouweiler

Léif Frënn an Memberen vun den Dippecher Dachsen, heimadder sinn mir frou fir iech kënnen mat ze deelen, dass ab dem 27.Juli 2020 erëm Scouten ufänken Versammlungen ze organiséieren. Eis Federatioun FNEL huet eis matgedeelt, dass mir Versammlungen ënner verschidden Moossnamen ofhalen kënnen. Soumadder hunn mir folgend Demande un iech: • Wann dir äert/är Kand/Kanner

Dëst Joer wäerten d’Wëllef erëm Versammlungen am Bësch halen. Dës Versammlunge stinn am Programm um Site an am DixDixDax als Naturversammlung . D’Versammlung dauert nach ëmmer vu 14 bis 16 Auer a brauch keng speziell Umeldungen. Wat ännert ass de Rendez-vous. Fir kënne méi Zäit am Bësch ze verbréngen, treffe mir eis bei der Entrée