Events at Home vun de Mamer Wiselen, 109 route d’Arlon, Mamer

Home vun de Mamer Wiselen
109, route d’Arlon
L-8211 Mamer

Depart: 17.05.2023 um 20:35 beim Home vun de Mamer Wiselen Wou ass d’Aktivitéit: an der Ëmgéigend vu Mamer Retour: 18.05.2023 nuets Präis: 12€, op der Plaz ze bezuelen Material: dem Wieder ugepasste Kleeder, a pro Grupp 1 Handy mat GPS an Data, Powerbank

Depart: 17.05.2023 um 20:35 beim Home vun de Mamer Wiselen Wou ass d’Aktivitéit: an der Ëmgéigend vu Mamer Retour: 18.05.2023 nuets Präis: 12€, op der Plaz ze bezuelen Material: dem Wieder ugepasste Kleeder, a pro Grupp 1 Handy mat GPS an Data, Powerbank